Code Talkers

Native America

 

Alphabets (English) Code Language (English) Code Language (Navajo) Modern spelling
A Ant Wol-la-chee Wóláchííʼ
B Bear Shush Shash
C Cat Moashi Mósí
D Deer Be Bįįh
E Elk Dzeh Dzeeh
F Fox Ma-e Mąʼii
G Goat
Klizzie Tłʼízí
H Horse Lin Łį́į́ʼ
I Ice Tkin Tin
J Jackass Tkele-cho-gi Téliichoʼí
K Kid Klizzie-yazzi Tłʼízí yázhí
L Lamb Dibeh-yazzi Dibé yázhí
M Mouse Na-as-tso-si Naʼastsʼǫǫsí
N Nut Nesh-chee Neeshchʼííʼ
O Owl Ne-ash-jsn Néʼéshjaaʼ
P Pig Bi-sodih Bisóodi
Q Quiver Ca-yeilth kʼaaʼ yeiłtįįh
R Rabbit Gah Gah
S Sheep Dibeh Dibé
T Turkey Than-zie Tązhii
U Ute No-da-ih Nóódaʼí
V Victor a-keh-di-glini Akʼehdidlíní
W Weasel Gloe-ih Dlǫ́ʼii
X Cross Al-an-as-dzoh Ałnáʼázdzoh
Y Yucca Tsah-as-zih Tsáʼásziʼ
Z Zinc Besh-do-gliz Béésh dootłʼizh

 

 

Code Talkers – Wikipedia reference:  http://en.wikipedia.org/wiki/Code_talker

 

National Security Agency Codetalkers Exhibit:  http://www.nsa.gov/museum/museu00010.cfm

 

Code Talkers Information Portal:  http://codetalkers.info/index.php

 

Navajo Code Talkers – A Fact Sheet:  http://www.history.navy.mil/faqs/faq61-2.htm

 

 

Respect

 

 

 


"A very great vision is needed and the man who has it must follow it as the eagle seeks the deepest blue of the sky.”

~ Crazy Horse, Sioux Chief


Ya-Native

about

Social Media

Amazon Online Store

Supporters